متودولوژی

تدولوژي خط مشي هاي گام به گام موسسه ها وشركتها است كه براي تكميل يك يا چند مرحله از مراحل چرخه تكاملي به كار گرفته ميشود . هر متدولوژي تكنيكها و استانداردهاي خاص خود را به چرخه تكاملي تحميل ميكند.

 

 

 • متدولوژي خط مشي هاي گام به گام مومسسها وشركتها است كه براي تكميل يك يا چند مرحله از مراحل چرخه تكاملي به كار گرفته ميشود . هر متدولوژي تكنيكها و استانداردهاي خاص خود را به چرخه تكاملي تحميل ميكند.

 

 • : Checkland متدولوژي ، مجموعه اي از اصول كلي مربوط به روش ها است كه در هر وضعيت مشخص بايد به يك روش خاص مناسب به آن وضعيت تبديل شود.

 

 • مجموعه اي از روال ها ، فنون ، ابزار و مستنداتي كه توسعه دهندگان سيستم در تلاش براي پياده سازي يك سيستم اطلاعاتي جديد، از آنها بهره مي گيرند.

 

 • يك متدولوژي ، مركب است از مراحلي كه هر يك به نوبه خود از مراحل فرعي تشكيل شده اند. با كمك اين مراحل ، توسعه دهندگان سيستم مي توانند در هر مرحله ابزارها و روش هاي مناسب آن مرحله را انتخاب كرده و پروژه‌هاي توسعه سيستم هاي اطلاعاتي را برنامه ريزي ، مديريت ، كنترل و ارزيابي مي كنند.

 

بر اساس مفاهيم و تئوري عمومي سيستمها نگرشي شكل مي گيرد كه نگرش يا رويكرد سيستمي ناميده مي شود . از طرفي اين نگرش يك طرز تفكر است و از طرف ديگر روشي براي برخورد با مسئله است كه قابليت استفاده در حل مسائل سازماني را بخوبي داراست .

 

 • هر گاه اين رويكرد در حل مسائل سازماني به كار گرفته شود به عنوان روش كلي حل مسئله ناميده ميشود.

 

 • و هر گاه كه براي تحليل ، طراحي ، بهبود سيستمهاي اطلاعاتي مورد استفاده قرار گيرد به عنوان متدولوژي يا روش تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ناميده ميشود.

 

هر تعريفي كه از متدولوژي داشته باشيم ،هر متدولوژي بايد بتواند به سوالات زير پاسخ دهد:

 

 • چگونه پروژه بايد به مراحل فرعي تجزيه شود؟

 

 • در هر مرحله چه اقدامياي بايد صورت گيرد؟

 

 • در هر مرحله چه خروجي هايي بايد توليد شود؟

 

 • در چه زماني و تحت چه شرايطي بايد اين وظايف انجام شوند؟

 

 • چه محدوديتهايي بايد اعمال شود؟

 

 • چه كساني بايد درگير شوند؟

 

 • پروژه چگونه بايد مديريت و كنترل شود؟

 

 • از چه ابزارهايي بايد استفاده شود؟

 

بين رهيافت ، متدولوژي و روش چه تفاوتي وجود دارد ؟
رهيافت تاكيد بر جنبه هاي خاصي از مسائل سيستم دارد. مانند رهيافت ساخت يافته ، كلاسيك ، سنتي

 

 • متدولوژي : شامل مجموعه اي منسجم از روشها ، قواعد و اصول است. مانند متدولوژي SSADM YSM

 

 • روش : يك طريق ، فن يا فرايند باي انجام عمل خاص است مانند DFD, DD

 

دلايل نياز به متدولوژي:

 

 • افزايش هزينه هاي پروژه نسبت به سقف پيش بيني شده

 

 • افزايش مدت انجام پروژه نسبت به زمان برنامه ريزي شده

 

 • توليد سيستمهايي كه نياز واقعي كاربران را برآورده نمي كنند

 

 • عدم توانايي در توسعه آتي و يا پشتيباني مناسب سيستم

 

 • حجم زياد دوباره كاريها وفعاليتها ي موازي و ناهماهنگ

 

 • عدم وجود ساختاري مناسب براي سازماندهي اطلاعات جمع آوري شده

 

هدف از به كار گيري متدولوژي ها

 

 • طراحي و يا بهبود فرايند جريان اطلاعات در سيستم

 

 • كاهش هزينه ها در بلند مدت

 

 • راه اندازي سيستمها يي با حداكثر كارايي

 

 • حداقل نياز به تغييرات در كوتاه مدت

 

 

 

متدولوژي خط مشي هاي گام به گام موسسه ها وشركتها است كه براي تكميل يك يا چند مرحله از مراحل چرخه تكاملي به كار گرفته ميشود . هر متدولوژي تكنيكها و استانداردهاي خاص خود را به چرخه تكاملي تحميل ميكند.

 

 • متدولوژي خط مشي هاي گام به گام مومسسها وشركتها است كه براي تكميل يك يا چند مرحله از مراحل چرخه تكاملي به كار گرفته ميشود . هر متدولوژي تكنيكها و استانداردهاي خاص خود را به چرخه تكاملي تحميل ميكند.

 

 • : Checkland متدولوژي ، مجموعه اي از اصول كلي مربوط به روش ها است كه در هر وضعيت مشخص بايد به يك روش خاص مناسب به آن وضعيت تبديل شود.

 

 • مجموعه اي از روال ها ، فنون ، ابزار و مستنداتي كه توسعه دهندگان سيستم در تلاش براي پياده سازي يك سيستم اطلاعاتي جديد، از آنها بهره مي گيرند.

 

 • يك متدولوژي ، مركب است از مراحلي كه هر يك به نوبه خود از مراحل فرعي تشكيل شده اند. با كمك اين مراحل ، توسعه دهندگان سيستم مي توانند در هر مرحله ابزارها و روش هاي مناسب آن مرحله را انتخاب كرده و پروژه‌هاي توسعه سيستم هاي اطلاعاتي را برنامه ريزي ، مديريت ، كنترل و ارزيابي مي كنند.

 

بر اساس مفاهيم و تئوري عمومي سيستمها نگرشي شكل مي گيرد كه نگرش يا رويكرد سيستمي ناميده مي شود . از طرفي اين نگرش يك طرز تفكر است و از طرف ديگر روشي براي برخورد با مسئله است كه قابليت استفاده در حل مسائل سازماني را بخوبي داراست .

 

 • هر گاه اين رويكرد در حل مسائل سازماني به كار گرفته شود به عنوان روش كلي حل مسئله ناميده ميشود.

 

 • و هر گاه كه براي تحليل ، طراحي ، بهبود سيستمهاي اطلاعاتي مورد استفاده قرار گيرد به عنوان متدولوژي يا روش تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ناميده ميشود.

 

هر تعريفي كه از متدولوژي داشته باشيم ،هر متدولوژي بايد بتواند به سوالات زير پاسخ دهد:

 

 • چگونه پروژه بايد به مراحل فرعي تجزيه شود؟

 

 • در هر مرحله چه اقدامياي بايد صورت گيرد؟

 

 • در هر مرحله چه خروجي هايي بايد توليد شود؟

 

 • در چه زماني و تحت چه شرايطي بايد اين وظايف انجام شوند؟

 

 • چه محدوديتهايي بايد اعمال شود؟

 

 • چه كساني بايد درگير شوند؟

 

 • پروژه چگونه بايد مديريت و كنترل شود؟

 

 • از چه ابزارهايي بايد استفاده شود؟

 

بين رهيافت ، متدولوژي و روش چه تفاوتي وجود دارد ؟
رهيافت تاكيد بر جنبه هاي خاصي از مسائل سيستم دارد. مانند رهيافت ساخت يافته ، كلاسيك ، سنتي

 

 • متدولوژي : شامل مجموعه اي منسجم از روشها ، قواعد و اصول است. مانند متدولوژي SSADM YSM

 

 • روش : يك طريق ، فن يا فرايند باي انجام عمل خاص است مانند DFD, DD

 

دلايل نياز به متدولوژي:

 

 • افزايش هزينه هاي پروژه نسبت به سقف پيش بيني شده

 

 • افزايش مدت انجام پروژه نسبت به زمان برنامه ريزي شده

 

 • توليد سيستمهايي كه نياز واقعي كاربران را برآورده نمي كنند

 

 • عدم توانايي در توسعه آتي و يا پشتيباني مناسب سيستم

 

 • حجم زياد دوباره كاريها وفعاليتها ي موازي و ناهماهنگ

 

 • عدم وجود ساختاري مناسب براي سازماندهي اطلاعات جمع آوري شده

 

هدف از به كار گيري متدولوژي ها

 

 • طراحي و يا بهبود فرايند جريان اطلاعات در سيستم

 

 • كاهش هزينه ها در بلند مدت

 

 • راه اندازي سيستمها يي با حداكثر كارايي

 

 • حداقل نياز به تغييرات در كوتاه مدت

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *