معرفی نرم افزار System Architect

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

·       به منظور انجام و ارائه نتایج و خروجی‏های معماری سازمانی نیاز به ابزارهای معماری خواهیم داشت یکی از ابزارهای معروف معماری, نرم افزار System Architect می باشد از جمله مزایای استفاده از ابزارهای معماری همچون System Architect عبارتند از:

·        تسهیل مدیریت تغییر

·       تضمین یكدستی خروجی‏ها

·       كنترل بهتر قواعد مدل‏سازی

·       امكان تهیه نمونه های اولیه

·       امكان مهندسی معكوس

·        امكان تست سریع مدل‏ها

·       امكان مقایسه معماری‏ها

·       امكان تركیب معماریها

·       امكان شبیه سازی معماریها

·       تسهیل فرایند انتشار معماری

·        تسهیل فرایند ارزیابی معماری

·       تسهیل مراحل اجرای معماری

·       تسهیل كار گروهی

·       افزایش بهره ‏وری

نرم افزار System Architect جز ابزارهای معماری سازمانی به حساب می‏آید كه قادر به پشتیانی از اغلب چارچوبهای رایج نظیر زكمن، فدرال، و C4ISR بوده و امكان تعریف چارچوب جدید نیز را دارد هچنین اغلب تكنیكهای متدولوژی‏های رایج نظیر SSADM، RUP و زبان‏های گرافیكی نظیر UML را پشتیبانی می‏كند. سایر مشخصات این نرم افزار عبارتند از:

·       چند كاربره بودن و امكان تعریف انواع اطلاعات جدید

·       امكان ورود/ صدور اطلاعات در بین دایره المعارف‏ها و گسترش قابلیت‏های سیستم از طریق VBA

·       امكان تولید انواع گزارش‏ها بصورت Microsoft Word و HTML

·       امكان طراحی شكل ظاهری رابط‏های كاربر شامل پنجره‏ها، منوها غیره كه می‏توانند در نهایت منجر به تولید فایلهای Resource یا فرم‏های VB شوند.

·       امكان تولید كدهای مربوط به نمودارهای كلاس شامل زبانهائی نظیر:

C++, Java, VB, CORBA IDL, Delphi, Power Builder Power Script, Smalltalk, JavaScript, and HTML

امكان مهندسی معكوس كدهای C++ و Java برای ایجاد نمودارهای كلاس....