معرفی نرم افزار Minitab

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

Minitab 14

نام:Minitab 14

دسته بندی: کنترل کیفیت

نویسندگان: میر سهیل حسینی علی اکبر حسینی

اهمیت و کاربرد:

*نرم افزار Minitab (ميني تب) يكي از نرم افزارهاي مطرح آماري مي‌باشد كه در برخي زمينه هاي علم آمار ،از جمله كاربرد آمار در صنعت و در اقتصاد از قابليت هاي خاصي برخوردار مي‌باشد. تحليل هاي سري زماني با گستردگي و دقت بيشتري در اين نرم افزار ارائه شده است.

*مبحث كنترل كيفيت آماري (SPC) كه رشته آمار را به صنعت و مقوله كنترل كيفيت پيوند مي‌دهد نيز از جمله موضوعات آماري است كه به تفضيل در اين نرم افزار به آن پرداخته شده است. همچنين طرح هاي عاملي و آناليز واريانس (ANOVA)  به طور كامل مد نظر قرار گرفته است.

*محيط كار اين نرم افزار تفاوتهايي با نرم افزار SPSS دارد. اما قابل ذكر است كه انجام برخي از عمليات ها مانند توليد اعداد تصادفي كه از توزيع هاي آماري خاصي مانند توزيع نرمال، كي دو، گاما، اف، برنولي، پواسون، بتا، وايبل و . . . پيروي كنند به راحتي و سهولت خاصي در اين نرم افزار امكان پذير است.

*از نظر قابليت هاي گرافيكي در رسم نمودارهاي آماري نيز اين نرم افزار در سطح نرمالي قرار دارد ورسم نمودارهاي سه بعدي از مشاهدات به آساني در آن امكان پذير است. 

*با توجه به ويژگي هاي اين نرم افزار در بسياري موارد از آن براي تحليل سري هاي زماني و پياده سازي مدلهايARMA   و ARIMA  استفاده مي گردد.  . . .   

*قابليت هاي نرم افزار ميني تب (minitab) و منوهاي مفصلي كه در زمينه كنترل كيفيت آماري دارد، باعث شده است كه اين نرم افزار در زمينه كنترل كيفيت از پرکاربرد ترین نرم افزار ها در نوع خود باشد.