معرفی نرم افزار SPSS

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

(اس پی اس اس ) از جمله نرم افزارهایی است که برای تحلیل های آماری در علوم اجتماعی ، به صورت بسیار گسترده ای استفاده می شود.این نرم افزار توسط پژوهشگران بازار و دادو ستد ، پژوهشگران سلامتی ،شرکت های نقشه برداری،دولتی،پژوهشگران آموزشی،سازمان های بازاریابی و غیره به کار می رود.افزون بر تحلیل های آماری ،مدیریت داده ها و مستندسازی داده ها نیز از ویژگی های نرم افزار هستند.

این نرم افزار شامل قابلیت های  زیر می باشد:

·         آمار توصیفی: جدول بندی شطرنجی ، بسامدها ،توصیفات ، کاوش ، آمار توصیفی نسبی

·         آمار دو متغیری : میانه ها ، آزمون تی ، تحلیل پراکنش ، همبستگی ، آزمون های غیرارامتری

·         پیش بینی برآمدهای عددی: برگشت خطی

·         پیش بینی برای تشخیص گروه ها : تحلیل عاملی ،تحلیل خوشه ای ،تحلیل جداکننده

Spss مخفف عبارت ( sciences statistical package for the social  ) به معنی بسته های آماری برای علوم اجتماعی می باشد.

در تحلیل داده ها با استفاده از این نرم افزار باید سه مرحله اساسی طی شود :

درمرحله اول داده های خام را وارد کرده و سپس باید این داده ها  در یک پرونده ذخیره شوند  . در محله بعد باید تحلیل مورد نیاز را انتخاب کرده و در مرحله آخر خروجی را تحویل گرفت.