معرفی نرم افزار MSP

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

MSP

Management      نه یک نرم افزاریا سرور بلکه راه حل جامعی برای کنترل و مدیریت پروژه های یک سازمان میباشد. این راه  حل کمک میکند تا مدیران پروژه بتوانند پروژه های یک سازمان را به صورت متمرکزی ایجاد و پیگیری نموده و به سرانجام رسانند . در این سازمان فرضی , کاربران و منابع مربوطه با مکانیزم های ساده و کار آمدی می توانند نسبت به فعالیت های خود مطلع شده و پیشرفت آنها و ساعت کارکرد خود را گزارش داده ونهایتا در بوجود آوردن و استفاده از اطلاعات پروژه ، سهیم شوند.همچنین مدیران سازمان میتوانند گزارشات مورد نظر خویش را از اطلاعات سیستم کنترل پروژه سازمان استخراج نموده. آنهارا مورد بررسی قرار دهند . برای ارایه چنین راه حل جامعی , سرور   Microsoft project serverبه همراه نرم افزار کاربردی Microsoft project server و امکانات تحت وب project web Access  در قالب گروهی از خانواده نرم افزارهای   Microsoft officeگرد هم آمده و توسعه پیدا کرده اند.

مطابق این چیدمان:

Microsoft Project Professional   

نرم افزار کاملی است که مدیران پروژه توسط آن پروژه ها و منابع سازمانی را ایجاد میکنند و تغییر می دهند. این پروژه ها و منابع در بانک اطلاعاتی Microsoft Project server  ذخیره خواهند شد.

Microsoft Project server                           

یک بانک اطلاعاتی Microsoft SQL server   است که کاربرگ ها ،گزارشات وضعیت، گزارشات و مدل های Port folio   ، منابع سازمانی و الگوهای جامع سازمانیرا برای پروژه های سازمان فراهم می کند.

Microsoft Project Web Access

 

یک نرم افزار مبتنی بر وب میباشد که به اعضای تیم (Team member) ، مدیران پروژه و منابع و مدیران سازمان اجازه می دهد که به اطلاعات Microsoft Project server  مانند کار برگ ها دسترسی یابند .