مدیریت استراتژیک_بخش چهارم

امتیاز کاربران

طراحی و اجرای استراتژی منابع انسانی

در این بخش و تحت عناوین زیر، فرایند طراحی و اجرای استراتژی‌های منابع انسانی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت:

- مباحث بنیادی فرایند

- چارچوب‌های استراتژیک

- مدل‌های طراحی استراتژی‌های منابع انسانی

- روش‌های پرداختن به مسائل کلیدی مربوط به هماهنگی، انعطاف پذیری و کسب انسجام

- اجرای استراتژی‌های منابع انسانی

چارچوب‌های استراتژیک

اگر نگرش کلان و مقاصد سازمان برای مدیریت منابع انسانی به درستی درک شود، طراحی استراتژی‌های منابع انسانی آسان‌تر خواهد بود. سپس این استراتژی‌ها می‌توانند به عنوان چارچوبی مورد استفاده قرار گیرند که بر اساس آن بتوان استراتژی‌های خاص را طراحی نمود. متداول‌ترین روش‌ها عبارتند از:

- توسعه قابلیت منابع - مدیریت تعهد بالا

- مدیریت عملکرد بالا

- بهترین روش

مدل‌های طراحی استراتژی‌های منابع انسانی

اساساً برای استراتژی باید به سه پرسش زیر پاسخ گفت:

1- اکنون کجا هستیم؟

2- ما می‌خواهیم ظرف یک، دو یا سه سال آینده کجا باشیم؟

3- چگونه به مقاصد خود برسیم؟

اجرای استراتژی‌های منابع انسانی

از آنجا که استراتژی‌ها به شکل مجرد بیان می‌شوند، باید آنها را به برنامه‌ها تبدیل و ترجمه کرد. برنامه‌هایی که اهداف آن به روشنی تعریف شده است و قابل دستیابی می‌باشد. نکته‌ای که در تمام این کتاب به وضوح به چشم می‌خورد این است که بین آنچه در خصوص مدیریت منابع انسانی گفته می‌شود، و آنچه در عمل می‌بینیم، تفاوت وجود دارد.

بین آنچه که بخش منابع انسانی شعار می‌دهد و آنچه که کارکنان تجربه می‌کنند، تفاوت وجود دارد. بین انتظارات مدیران ارشد از نقش بخش منابع انسانی و عمل این بخش تفاوت وجود دارد.

عوامل و علل این تفاوت ها

- کارکنان در سازمان‌های مختلف، تنها آن روش‌هایی را می‌پذیرند که فکر می‌کنند به نوعی به آنها مربوط می‌شود.

- کارکنان با سابقه وضعیت موجود را بیشتر می‌پسندند.

- کارکنان ممکن است اقدامات مبهم یا پیچیده را درک نکنند یا ممکن است بد و اشتباه درک کنند.

- پذیرش فعالیت‌های پویا و نایکنواخت دشوارتر است.

- اگر کارکنان به این باور برسند که اقدامات جدید در تضاد با هویت سازمان‌اند، با آن مقابله می‌کنند. مثلا کوچک‌سازی در جایی که افراد برای زندگی کار می‌کنند و به درآمد کاری خود بسیار وابسته‌اند.

- این اقدامات به عنوان یک تهدید تلقی می‌شود.

- ناهماهنگی‌های میان استراتژی‌های شرکت و ارزش‌ها - میزان کارکنان به مدیران ارشد

- نظر کارکنان در خصوص خوب و منصفانه بودن اقدامات جدید

- فرهنگ بوروکراتیکی که به مقاومت و مخالفت کارکنان منجر می‌شود.

فرستاده شده توسط : فرشاد سعیدی

مدیریت استراتژیک_بخش سوم

امتیاز کاربران

 

فرایند مدیریت استراتژیک منابع انسانی

 

مسائل موثر بر فرایند مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارتند از :

 

  •  مدل‌های مختلفی که موجود می‌باشند و بر‌اساس آنها استراتژی‌های منابع انسانی بنا می‌گردد.
  •  مفهوم استراتژی منبع محور به عنوان نگرشی خاص به مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  •  سه نگرش اصلی به طراحی و توسعه استراتژی‌های منابع انسانی
  •  روش‌های دست‌یابی به هماهنگی استراتژیک

 

ادامه مطلب: مدیریت استراتژیک_بخش سوم

مدیریت استراتژیک_بخش اول

امتیاز کاربران

مفهوم استراتژی

استراتژی در ابتدا یک واژه نظامی بود که در فرهنگ لغات آکسفورد چنین تعریف شده است : هنر یک فرمانده کل قوا، هنر

طراحی و هدایت عملیاتی بزرگ نظامی و مانورهای بزرگ .

این تعریف با مفهوم استراتژی که در تجارت، سازمانهای دولتی یا خصوصی استفاده میشود چندان ارتباط ندارد، اما حداقل

حاوی این پیام است که استراتژی یک هنر است و این که مسئولیت نهایی عواقب و دستاوردهای آن متوجه راس سازمان است.

 

ادامه مطلب: مدیریت استراتژیک_بخش اول

مدیریت استراتژیک_بخش دوم

امتیاز کاربران

 

تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی

 

شولر(1992): مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارت است از: کلیه فعایت‌های موثر بر رفتار افراد در برانگیختن آنها به

طراحی و اجرای نیازهای استراتژیک شرکت.

رایت و مک مهن (1992)‌: الگوی تخصیص برنامه‌ریزی شده منابع انسانی و انجام فعالیت‌های مورد نظر برای کمک به شرکت در

وصول به اهدافش

 

ادامه مطلب: مدیریت استراتژیک_بخش دوم