مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی

امتیاز کاربران

 

مقدمه

 

در سال‌هاي اخير بسياري از محققان استدلال آورده‌ند كه دانش و قابليت خلق و به كارگيري آن مهمترين منبع مزيت رقابتي پايدار يك بنگاه است. اكنون آشكار شده است كه در شرايط فعلي رقابت در بسياري از حوزه‌ها و مزيت رقابتي قابل حفاظت (پايدار) به طور افزاينده از دانش ناشي مي‌شود. چرا كه آن چه بنگاه‌ها مي‌دانند و در اختيار دارند به دشواري تقليد و نسخه برداري مي‌شود و مستلزم آن است كه ديگر بنگاه‌ها نيز فرايند يادگيري كمابيش مشابهي را طي كنند. توانايي سازمان در توليد محصولات و خدمات به آن چه در حال حاضر مي‌داند و دانشي كه در روال‌هاي توليدي بنگاه جاي گرفته است بستگي دارد. بنابراين دانش همراه مهم هر سازمان محسوب مي‌شود. با اين وجود تنها در دهه گذشته بوده كه دانش توجه ويژه‌اي را به خود جلب كرده است.

 

ادامه مطلب: مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی