مفاهیم مدیریت پروژه، مدیریت یکپارچگی، بخش دوم

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

در قسمت قبل به معرفی حوزه دانشی مدیریت یکپارچگی پرداختیم و فرآیند اول آن یعنی تدوین برنامه مدیریت پروژه را تشریح کردیم. در این قسمت دو فرآیند اصلی دیگر یعنی اجرای برنامه مدیریت پروژه و مدیریت یکپارچه پروژه را بررسی خواهیم کرد.


-2 اجرای برنامه‏ ی پروژه

اجرای برنامه ی پروژه فرایند اصلی انجام برنامه ی پروژه است بخش اعظم بودجه ی پروژه در انجام این فرایند صرف خواهد شد . در این فرایند مدیر پروژه و تیم مدیریت پروژه باید وجوه اشتراک مختلف سازمانی و فنی موجود در پروژه را هماهنگ و هدایت نمایند . این فرایند پروژه است که به طور مستقیم بیشترین تأثیر را از حوزه ی کاربردی پروژه می پذیرد، چرا که به واقع محصول پروژه در آن ایجاد می شود . باید عملکرد در مقایسه با مبنای پروژه به صورت پیوسته نظارت شود، به گو نه ای که اقدامات اصلاحی بتوانند بر مبنای عملکرد واقعی در مقایسه با برنامه ی پروژه اعمال گردند . پیش بینی های دوره ای از نتایج نهایی هزینه و زمان بندی به منظور پشتیبانی از تحلیل تهیه خواهند شد.

1-2 ورودی‏های اجرای برنامه پروژه

1) برنامه پروژه: برنامه ی پروژه در بالا تشریح شده است . برنامه های فرعی مدیریت (برنامه ی مدیریت محدوده، برنامه ی مدیریت ریسک، برنامه ی مدیریت تدارکات، برنامه ی مدیریت پیکر بندی و غیره ) و مبانی اندازه گیری عملکرد ورودی هایی کلیدی به اجرای برنامه‏ی پروژه می باشند.

2) تفصیل پشتیبان: در بخش قبل توضیح داده شده است.

3) خط مشی‏های سازمانی: خط مشی های سازمانی در بالا تشریح شده اند . ممکن است هر یک و همه ی سازمان های درگیر در پروژه خط مشی های رسمی و غیررسمی داشته باشند که می توانند بر اجرای برنامه ی پروژه تأثیر بگذارند.

4) اقدام پیشگیرانه:اقدام پیشگیرانه هر کاری است که احتمال پیامد های بالقوه ی رویدادهای دارای ریسک پروژه را کاهش می دهد.

5) اقدام اصلاحی: اقدام اصلاحی هر کاری است که به منظور هم تراز کردن عملکرد مورد انتظار آتی پروژه با برنامه ی پروژه انجام می شود . اقدام اصلاحی خروجی فرایند های کنترلی متعددی است در اینجا به عنوان یک ورودی، حلقه ی بازخورد مورد نیاز برای حصول اطمینان از مدیریت اثربخش پروژه را کامل می کند.

2-2 ابزارها و تکنیک‏های اجرای برنامه پروژه

1) مهارت‏های عمومی مدیریت: مهارت های عمو می مدیریت همچون رهبری، ارتباطات و مذاکره برای اجرای اثربخش برنامه ی پروژه ضروری هستند.

2) مهارت‏ها و دانش محصول: تیم پروژه باید به مجمو عه ای مناسب از مهار ت ها و دانش مربوط به محصول پروژه دسترسی داشته باشد. مهارت های ضروری در برنامه ریزی تعیین می شوند و از طریق فرایند جذب نیرو مهیا می گردند.

3) سیستم تصویب کاریک سیستم تصویب کار رویه ای رسمی برای تصویب کار پروژه جهت حصول اطمینان از انجام کار در زمان درست و با توالی مناسب است . معمولاً روش ابتدایی، یک مجوز مکتوب برای آغاز کار بر روی یک فعالیت یا بسته ی کاری خاص می باشد.
طرح یک سیستم تصویب کار باید ارزش کنترل پیش بینی شده را با هزینه ی آن کنترل موازنه نماید. برای مثال در بسیاری از پروژه های کوچک تر، مجوز شفاهی کفایت می کند.

(4 جلسات بازنگری وضعیتجلسات باز نگری وضعیت، جلسات برنامه ریزی شده ی منظمی هستند که به منظور تبادل اطلاعات در مورد پروژه برگزار می شوند . در اکثر پروژه ها جلسات بازنگری وضعیت در دوره های زمانی متفاوت و سطوح مختلف برگزار م ی شوند (مثلاً ممکن است تیم مدیریت پروژه به صورت هفتگی با خود و به صورت ماهیانه با مشتری تشکیل جلسه بدهد).

(5سیستم اطلاعات مدیریت پروژه: در بخش‏های قبل توضیح داده شد.

(6 رویه‏های سازمانیممکن است هر یک و همه ی سازمان های درگی ر در پروژه رویه های رسمی و غیررسمی داشته باشند که در حین اجرای پروژه به کار می آیند.

 

3-2 خروجی های اجرای برنامه‏ی پروژه

1) نتایج کار: نتایج کار ماحصل فعالیت های انجام شده جهت اجرای پروژه می باشند . اطلاعات مربوط به نتایج کار کدام یک از دستاوردها تکمیل شده اند و کدام یک تکمیل نشده اند، استانداردهای کیفیت تا چه اندازه محقق شده اند، چه هزینه هایی واقع یا تعهد شده اند و غیره به عنوان بخشی از اجرای برنامه ی پروژه جمع آوری شده و به فرایند گزارش دهی عملکرد فرستاده می شوند . می بایست توجه داشت که هر چند ماحصل اغلب دستاوردهای ملموسی مثل ساختمان ها، جاده ها و غیره هستند، بسیاری اوقات هم مانند افراد آموزش دیده ای که می توانند به طور مؤثری آن آموزش را به کار گیرند، غیرملموس می باشند.

2) درخواست‏های تغییر: درخواست های تغییر (مثلاً برای بسط دادن یا کوچک کردن محدوده ی پروژه، اصلاح هزینه [بودجه ها ] یا برآوردهای زمان بندی [تاریخ ها، غیره ]) اغلب درجریان انجام کار پروژه تعیین می شوند.

3- کنترل یکپارچه تغییرات

کنترل یکپارچه ی تغییرات به این موارد می پردازد : الف) اثرگذاری بر عواملی که تغییرات را ایجاد می کنند، جهت حصول اطمینان از اینکه تغییرات مورد قبول هستند، ب ) تعیین اینکه یک تغییر رخ داده است و ج ) مدیریت تغییرات واقعی هنگامی که و چنانچه این تغییرات رخ دهند . محدوده ی تعریف شده ی اصلی پروژه و مبنا ی یکپارچه ی عملکرد باید به وسیله ی مدیریت پیوسته ی تغییرات از طریق ردکردن تغییرات جدید یا تأیید تغییرات و ملحوظ داشتن آنها در مبنای تجدیدنظرشده ی پروژه، بر مبنا باقی بمانند . کنترل یکپارچه ی تغییرات به موارد زیر نیاز دارد:

حفظ یکپارچگی مبانی اندازه گیری عملکرد.
حصول اطمینان از اینکه تغییرات محدوده ی محصول در تعریف محدوده ی پروژه منعکس شده اند.

فرستاده شده توسط: مهسا خانمحمدی

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید