سرفصل دوره نرم افزار Arena

امتیاز کاربران

 

اهداف دوره:

 • آشنایی با مفاهیم و اصول شبیه سازی و ضرورت آن
 • آشنایی با شبیه سازی کامپیوتری
 • مدل سازی
 • حضور در این دوره به افراد زیر توصیه می شود:
 • مهندسین، مدیران برنامه ریزی و کارشناسان ارشد شرکتهای دولتی و خصوصی
 • دانشجویان و مهندسین صنایع و مدیریت
 • مدیران و مهندسین انواع شبیه سازی کامپیوتری
 • نحوه استفاده از نرم افزار جهت مدلسازی و شبیه سازی
 • حل مثالها و مدلهای گوناگون شبیه سازی به کمک نرم افزار

 

مخاطبین دوره:

شرکتهای صنعتی

 

مدت زمان دوره:

 • 24 ساعت

 

سرفصل مطالب:

 • معرفی شبیه سازی و مزایای آن
 • کاربرد شبیه سازی در صنایع مختلف
 • مقدمه ای بر شبیه سازی دستی
 • آشنایی مقدماتی با نرم افزار Arena
 • مدلسازی عملیات پایه ای
 • تنظیمات اجرایی مدل
 • بررسی و تحلیل نتایج خروجی
 • برنامه ریزی منابع در نرم افزار
 • مفاهیم تکمیلی مدلسازی
 • مدلسازی داده های ورودی و استفاده از Input Analyzer
 • (پیاده سازی چندین مدل کاربردی )مدل عملیات تولید، مدل کنترل کیفیت قطعات و ...
 • آشنایی با انیمیشن مدل شبیه سازی
 • تحلیل آماری اطلاعات خروجی شبیه سازی
 • آشنایی با اعتبارسنجی و صحه گذاری مدل شبیه سازی
 • آشنایی با ابزار Output Analyzer و PAN
 • مدلسازی با استفاده از انتقال نهادها (Entity Transfer )
 • مروری بر مدلسازی پیشرفته در نرم افزار
 • پیاده سازی چندین مدل پیشرفته کاربردی  (مدل کارگاه تولیدی، مدل مرکز تماس)
 • آشنایی با روش‌های بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی

                      آشنایی با ابزار بهینه سازی(Arena  OptQues