سرفصل دوره نرم افزار minitab

امتیاز کاربران

سرفصل دوره نرم‏افزار Minitab

اهداف دوره :

 • آشنایی با نحوه پیاده سازی مباحث آماری در نرم افزار Minitab
 • آشنایی با انجام آنالیز واریانس در نرم افزار و نحوه گرفتن خروجی
 • آشنایی با تحلیل های آماری و نحوه به کار بردن آنها

 

مخاطبین دوره :

 • مدیران، ارزیاب ها، مدیران برنامه ریزی؛
 • مسئولین بخش های کنترل و تضمین کیفیت؛
 • دانشجویان و مهندسین صنایع؛
 • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته آمار

 

مدت زمان دوره:

 • 20 ساعت

 

سرفصل مطالب

 • آشنایی با نرم افزار Minitab (پنجره های data,session,project manager - نحوه نامگذاری ستونها نحوه cut و copy – ساختن داده های سری )
 • کلیه دستورات منوی File
 • کلیه دستورات منوی Window
 • کلیه دستورات منوی Edit
 • کلیه دستورات منوی Editor
 • منوی Data دستورات (Change Data Type, Code, Stack, Unstack Column, Merge, Split)
 • منوی Calc دستورات ( random data, probability distribution, Row Statistics , Column statistics  matrices, Calculator)
 • منوی Graph دستورات ( probability plot, Box Plot, Histogeram  Scatterplot,probability distribution plot,stem- and- leaf,bar chart,pie chart  )
 • مفاهیم مربوط به آزمون فرض و بررسی آزمون های فرض :
 •       آزمون 1-sample z
 •       آزمون 1-sample t
 •       آزمون 2-sample t
 •       آزمون Paired t
 •       آزمون 1 proportion
 •       آزمون 2 proportions
 •       آزمون 1 variances
 •       آزمون 2 variances
 • بررسی مفاهیم آنالیز واریانس یک طرفه و دوطرفه
 • انجام انواع رگرسیون های خطی و   best subsetsو fitted line plot
 • انجام انواع آزمون های ناپارامتری مثل : آزمون 1-Sample Sign،
 • 1-Sample Wilcoxon ،  Mann-Whitneyو ....
 • انجام آزمون های نیکویی برازش Chi-Square Goodness-Of-Fit Test و پواسون
 • آشنایی با جداول تقاطعی T)    ( Cross abulation and Chi-Square
 • انواع روش های بررسی نرمال بودن داده ها
 • بررسی همبستگی داده ها و correlation